必威官网之家--必威官网资料最全的必威官网吧
晋朝皇帝明朝皇帝周朝皇帝唐朝皇帝元朝皇帝金朝皇帝宋朝皇帝上古皇帝五代十国皇帝
必威官网 > 必威官网人物 > 必威官网必威官网人物 > 戚继光的名气为什么那么大?其中重要的原因你可能不知道

戚继光的名气为什么那么大?其中重要的原因你可能不知道

时间 : 2017-11-14 14:35
来源 : 必威官网

必威官网 www.xx2018.com 文章简介: 《荡寇风云》里有个情节,戚继光请人吃饭,饭菜上桌好久了,都凉了,他却还没回府。老婆脸色越来越难看,戚继光终于抱着几叠书回家了。原来,他去拜访唐顺之,聊得太投机,忘

guāngzuòwéimíngcháoshízhemíngdemínyīngxióng,deshēngshìbèihòurénsòng,zàimíngcháodezhèduànshǐzhōng,guāngshuōshìchúlehuángzhīwàizuìchūmíngderénle。?jīntiānmenjiùláikànkànguāngwéishímezàishǐshàngdemíngzhème?nándàoshìyīnwéidejun1gōng?zhèzhīshìzhōngdeyuányīn,shǐshàngjun1gōngderénhěnduō,guāngzhèmechūmíngzhōngháiyǒumenzhīdàodeyuányīn。?

?dàngkòufēngyún?yǒuqíngjiē,guāngqǐngrénchīfàn,fàncàishàngzhuōhǎojiǔle,dōuliángle,quèháiméihuí。?lǎoliǎnyuèláiyuènánkàn,guāngzhōngbàozhediéshūhuíjiāle。?yuánlái,bài访fǎngtángshùnzhī,liáotàitóu,wàngleshíchén。?wèiguānchádàolǎoliǎnshàngde,yǒuxiēwàngxíngshuō,zhèxiēshūshìtángrénshēngjīngdejiéjīngā??lǎoquèshìyuèláiyuè,xiǎofěnquánbānluòdàoleguāngshēnshàng。?

<rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>除</rb><rt>chú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>重</rb><rt>zhòng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>

wéikòuwéimíngdediànyǐng,huìchūxiànguānghuānshūdeqíngjiēne?

zhèshíshìyǒushǐgēnde。?

?míngshǐ?zǎi,guāng?hǎoshū,tōngjīngshǐ?。?suīránchéngleqīndezhí,quèshìwénzhòuzhòudeshūshēng,kǎowénjìnshì,yīnggāizàihuàxià。?yóushì,àitóngwéikàngmíngjiāngdewénxuéjiātángshùnzhīguānqīnjìn,jiùzhèngchánghěnle。?

guǒshuō?míngshǐ?xiūzhuànrénzhāngtíngděngdemiáoshù,tàiguòjiǎnluè,zàiwǎngqiánbǎinián,wànniánjiānderénshěnzài?wànhuòbiān?zǎideshì,gèngwéixiáng、?chūcǎi。?

<rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>除</rb><rt>chú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>重</rb><rt>zhòng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>

??shěn、?yóu、?guāng,jiēzhēngguì,néngjiéjiāowénshì,biǎozhāngzhàn,suíwéishìsuǒchǐtán。?

shímene?

shuōshěn、?yóu、?guāngdōushìtōngguòjiǎochúkòugōngshòushǎngshēngguān。?érqiěmenyòuàishìrénjiéjiāo,shīchàng,tōngguòshūréndeshīwén,yángmíng,yīn,shìréndōuzhīdàomenshìkàngmíngjiāng。?

shuōbáile,jiào,guāngděngrénrányǒujun1gōng,dànmíngwéntiānxià,gēnyǒuwénrénshìzuò?tuīshǒu?guānhěn??xìngdāngshíméiwǎngluò,fǒu,menjiùhuìshìmíngliángjiānwǎnghóngā??ránshǎngshù。?

<rb>戚</rb><rt>qī</rt><rb>继</rb><rt>jì</rt><rb>光</rb><rt>guāng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>除</rb><rt>chú</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>重</rb><rt>zhòng</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt>

shěnsuǒchùdeshídài,guāngyuǎn,dezǎi,yīnggāishìxìnde。?suīránguāng、?yóumenwèishìchéngxīnràngwénrénshìmenchuánchǎozuò,dànmendejiāowǎng,dàoleguānxiàoguǒ。?

yǒuxiērénjiàochīfàndepiànduàn,shìduōde,dàncóngshàngláikàn,bìngfēi,shìyòngláizuǒzhèngguāngwénshuāngquánde。?

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng。?

标签 : 
相关必威官网必威官网人物文章推荐
毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!

毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!...【阅读】

毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!
少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇

少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇...【阅读】

少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇

必威官网之家最新更新