必威官网之家--必威官网资料最全的必威官网吧
唐朝皇帝明朝皇帝南北朝皇帝三国皇帝五代十国皇帝金朝皇帝春秋战国皇帝夏朝皇帝周朝皇帝
必威官网 > 必威官网人物 > 必威官网必威官网人物 > 揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

时间 : 2017-11-14 14:35
来源 : 必威官网

必威官网 www.xx2018.com 文章简介: 必威官网的盛唐两宋时期,政治、经济和文化都很发达,而青楼妓院业经过多年的发展,也达到了一个相当鼎盛的水平。这样就使上至王公大臣,下至文人士子纵情声色,寻欢作乐。尤其是

zhōngguódeshèngtángliǎngsòngshí,zhèngzhì、?jīngwénhuàdōuhěn,érqīnglóuyuànjīngguòduōniándezhǎn,dàolexiàngdāngdǐngshèngdeshuǐpíng。?zhèyàngjiù使shǐshàngzhìwánggōngchén,xiàzhìwénrénshìzòngqíngshēng,xúnhuānzuò。?

yóushìxiēchūlemíngdeshīrénmengèngjiāfēngliúxiāozǒujìnqínlóuchǔguǎn,bàidǎozàishíliúqúnxià,chénzuìwēnróuzhīxiāng。?érxiēzàiguānchǎngzhìdeshīrén,便biànxiǎngzàiqíngchǎngshàngxúnzhǎodàoxīnlíngdewèijiè。?

chūlemíngdeshīrénmengèngjiāfēngliúxiāozǒujìnqínlóuchǔguǎn

duìjiǔdāng,rénshēng?shì,shíháng,zòngqíngshēng,便biànchénglemendeshēnghuó。?suǒwèi?shíniánjiàoyángzhōumèng,yíngqīnglóubáoxìngmíng?,zhèngshìzhèzhǒngzòngqíngshēngshēnghuódezhēnshíshēngdòngdexiězhào。?yīn,xiēliúliánqīnglóuyuàn,wánwándàozhìdeshīrén便biànyīngyùnérshēng。?báisuīránshīmíngmǎntiānxià,rénchēng?shīxiān?,dànshìshēngquèzhì,zuòletiāndehànlíngòngfèng,jiùxiàlegǎng。?

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

cóng,zhèwèishīrénlàngtiān,chùpiāo。?báizàitángwéntánshìxiěshīgāoshǒu,gèngshìyānhuāliǔxiàngdepiáogāoshǒu。?zòngguān?quántángshī?,báixiěxiééryóudeshīwénduō。?jìnguǎnmiáoxiěshífènchìluǒ,dànshìshíxiééryóushìbèishèhuìsuǒjiēshòude,huì。?

?jiāngshàngyín?:?lánzhīshātángzhōu,xiāojīnguǎnzuòliǎngtóu。?měijiǔzūnzhōngzhìqiān,zǎisuírènliú。??zài?xiāngyáng?:?qiānjīnjun4huànxiǎoqiè,xiàozuòdiāoānluòméi。??yòu?dàibiéqíngrén?:?táohuānòngshuǐ,dàngyáochūnguāng,yuèxiǎoyányàn,qīngwénzhāng。??

hái?zhǎngxiàng?:?jìnhuāhányān,yuèmíngchóumián。?zhàochūtíngfènghuángzhù,shǔqínzòuyuānyāngxián。?yǒurénchuán,yuànsuíchūnfēngyànrán,jun1tiáotiáoqīngtiān。?héng,jīnchéngliúlèiquán。?xìnqièchángduàn,guīláikànmíngjìngqián。?měirénzàishíhuāmǎntáng,měirénhòukōngchuáng。?chuángzhōngxiùbèijuànqǐn,zhìjīnsānzǎiyóuwénxiāng。?xiāngjìngmiè,rénjìnglái。?xiànghuángluò,báidiǎnqīngtái。??

zhìbáide?dàimàoyànzhōng怀huáizuì,róngzhàngnàijun1?、??cháogònglánggānzhīshí,宿xiǔyuānyāngzhījǐnqīn?、??qiūcǎoqiūdiéfēi,xiàngchóuluòhuī。?yóuxiàngjiàn,mièzhújiěluó?děngzhìqíngdeshī,zhīhuìéryánchuán!

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

báijīngchángwàichūxiééryóu

tángcháoxuézhěwèihàozài?hànlín?jiùshuōbái?jiānxiézhāoyáng、?jīnlíngzhī,lèixièkāng,shìhàowéidōngshān。?jun4měiqiè,suǒshìèrqiānshíjiāoyíng,yǐnshùdòu,zuìdānshāqīnghǎi?。?

zhèjiùshìshuō,báijīngchángwàichūxiééryóu,érqiěsuǒxiédedōushìměiyàndedānghóngmíng。?zuìdiǎnxíngdejiùshì?dōngshānyín?zhōngdemíng:?xiédōngshān,chàngránbēixièān。?jīncháohuāyuè,fénhuāngcǎohán。??báiběnláixiàngjìngzhòngxièān。?

zhèwèidōngjìnféishuǐzhīzhànzhànchéngmíngdexièān,céngshìbáideǒuxiàng,báicéngxiěguò?dànyòngdōngshānxièānshí,wéijun1tánxiàojìngshā?zhèyàngdeqiānmíngbāojiǎng。?

ránér,dāngzhēndeláidàodōngshānláidiàoxiègōngdeshíhòu,quèdàilepiāoliàngláipān,jǐnchū,érqiěliáodàolediǎn。?xièānruòshìxiàyǒuzhī,zhīdàoyǒugǎnxiǎng?

yóushēnbiānchángyǒumínggēnsuízuǒyòu,bái便biànfànglàngxínghái,néng,jìngliǎngwánle?shuāngfēi?de。?bìngjiāngdāngshídeqíngjǐngmiáoxiěhānchànglín。?

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

báifànglàngxíngháiliǎngwánle?shuāngfēi?de

zài?sòngzhíliángxiéèrhuì,yǒuzèng?shīzhōngxiědào:?xiédōngshān,chūnguāngbàndàocuī。?yáokànruòtáo,shuāngjìngzhōngkāi。??érzài?qiūlièmèngzhūguīzhìjiǔdāndōnglóuguān?shīzhōngmiáoxiěgèngwéixiāngyàn:?chūliǎngměirén,piāoyáoruòyúnxiān。?liúhuānzhī,qīngxiǎofāngláixuán。??

báikuìshìbái,shīxiānjìngshìshīxiān,zuǒyōngyòubào,shuāngfēi,fēngliú,lìngrénshé。?zòngguānjīnshītán,kǒngrénnéngchūyòu。?

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng。?

标签 : 
相关必威官网必威官网人物文章推荐

必威官网之家最新更新